Zandbikers MTB

Clubreglement Zandbikers 2023

Doelstellingen 

Artikel 1. De club heeft tot doel om via wielertoerisme, de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie bij haar leden te bevorderen. 

Artikel 2. Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club. Er is geen leeftijdsgrens vastgelegd om lid te worden, maar de minderjarigen vallen wel onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders. 

Lidmaatschap. 

Artikel 3. De club is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond. Elk lid (en gezinsleden) schrijft zich in bij de VWB en is hier verzekerd.

Artikel 4. De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwen lidmaatschap. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid het clubreglement onderschrijft en naleeft. 

Artikel 5. Enkel het bestuur kan leden inschrijven, weigeren of schrappen. Nieuwkomers wordt na een vijftal ritten gevraagd of ze al dan niet toetreden. 

Artikel 6. Lidmaatschap kan zowel actief of als steunend lid zijn. 

Artikel 7. Het bedrag van het lidgeld wordt door het bestuur bepaald 2 maand voor de vervaldatum en zal aan alle leden meegedeeld worden. Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt het lidgeld € 50.          

Bestuur. 

Artikel 8. Elke 4 jaar is de helft van het bestuur uittredend. De uitredende bestuursleden kunnen zich echter opnieuw kandidaat stellen, net zoals andere leden met minimum 1 jaar lidmaatschap. De bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering. Het aantal bestuursleden bedraagt minimum drie en maximum zeven. 

Artikel 9. Enkel de leden die 1 jaar lid zijn hebben stemrecht. 

Artikel 10. De verkozen bestuursleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursmandaten krijgen een aanvullende taak. 

Artikel 11. Het bestuur is verplicht een verzekering af te sluiten voor de vrijwilligers (helpers bij activiteiten). 

Artikel 12. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, indien deze voortvloeien uit persoonlijke initiatief van een clublid of door zijn/haar onverantwoord fietsgedrag. 

Artikel 13. Enkel het bestuur kan artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen. 

Artikel 14. Bestuursleden in het bijzonder, moeten het algemeen belang van de club te dienen.

Artikel 15. Het bestuur vergadert maandelijks. Een bestuursvergadering kan alleen plaats vinden bij aanwezigheid van de helft van de bestuursleden + 1.

Artikel 16. Het bestuur zorgt tijdig voor een jaarkalender. Wijzigingen op de voorgelegde jaarkalender kunnen alleen mits goedkeuring van het bestuur.

Algemene Vergadering. 

Artikel 18. Het bestuur organiseert een Algemene Vergadering bij het begin van ieder kalenderjaar. 

Artikel 19. Tijdens de Algemene vergadering wordt het kasverslag aan de leden meegedeeld.

Artikel 20. Het bestuur kan bij hoogdringendheid, op ieder ogenblik een Algemene Vergadering bijeenroepen. 

Artikel 21. De leden kunnen bij gewone meerderheid (de helft + 1), het bestuur de schriftelijke opdracht geven een Algemene Vergadering te houden.

Leden. 

Artikel 22. Ieder clublid is gelijkwaardig en wordt geacht het algemeen belang van de club te dienen. 

Artikel 23. Elk lid dat het algemeen belang van de club ernstige schade berokkent, zal na de tweede verwittiging onmiddellijk van de ledenlijst worden geschrapt. 

Artikel 24. Elk lid heeft op iedere bestuursvergadering gehoorrecht. Men kan voorstellen, op – of aanmerkingen formuleren.

Artikel 25. Elk lid helpt bij een activiteit (MTB, wedstrijd…) 

Artikel 26. Elk lid heeft jaarlijks recht op een éénmalige bijdrage uit de clubkas, hetzij voor het MTB weekend,  race weekend of extra kledij. Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt de bijdrage € 40. (is niet overdraagbaar)

Artikel 27. Voor het MTB weekend,- of het race weekend hebben eerst de leden, die meer dan één jaar lid zijn, voorrang tot inschrijving. Bij voldoende plaatsen kunnen de nieuwe leden ook inschrijven.

Ritten.  

Artikel 28. Wanneer er zich een verkeersongeval, tijdens een clubrit, voordoet moet zo spoedig mogelijk (binnen de 72 uren) alle gegevens omtrent het ongeval, aan een bestuurslid worden doorgegeven, zodat de verzekeringsdocumenten tijdig naar de verzekering kunnen doorgestuurd worden. 

Artikel 29. De clubleden die bij een ongeval worden betrokken (met derden vreemd aan de club), geven wij de raad, steeds hun familiale verzekering aan te spreken en de politiediensten te verwittigen, daar de fietser steeds als zwakke weggebruiker wordt beschouwd.

Artikel 30. Iedere deelnemer wordt verzocht om minstens één reserveband of tube bij te hebben. 

Artikel 31. Bij pechverlening wordt er door de volledige ploeg op een veilige plaats gewacht tot de pechvogel opnieuw aansluiting heeft gekregen.  

Artikel 32. Als wielertoerist ligt de natuur ons nauw aan het hart. Wij maken van elke rit een milieuvriendelijke trip. Lege blikjes, en allerhande verpakkingen horen thuis in een vuilbak. Bij opmaak van PV (sluikstorten) zal de betrokkene opdraaien voor de financiële gevolgen. 

Artikel 33. Elke woensdag is er een MTB trainingsrit, vertrek om 19.00 uur bij Fietsen Erwin Pauwels.

Uitrusting. 

Artikel 34. Uit respect voor de sponsors is elk lid verplicht de clubkledij te dragen tijdens een fietstocht in clubverband.

Artikel 35. Elk lid wordt geacht de wegcode te kennen en te eerbiedigen. Om de veiligheid te garanderen moet de fiets technisch in orde zijn. Wij fietsen twee per twee op de rijbaan.

Artikel 36. De clubleden zijn, tijdens het fietsen, verplicht een valhelm te dragen. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm zal de club zich distantiëren van dit ongeval.

Het bestuur